Today: January 19, 2019, 3:00 am
  
Business

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL)

PR-Inside.com: 2018-05-17 19:46:02

Danderyd den 17 maj 2018

Idag den 17 maj 2018 hölls årsstämma i Copperstone Resources AB (publ) (”Bolaget”) i Bolagets lokaler på Svärdvägen 21 i Danderyd. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat
Bolagsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansresultaträkningen och att disponibla vinstmedel om cirka 22 876 682 kr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till ordinarie ledamot samt 150 000 kr till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att styrelsen disponerar 600 000 kronor för kommittéarbeten och särskilda uppdrag. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och revisor
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande personer: Michael Mattsson (omval), Chris McKnight (omval), Niclas Löwgren (omval), Ann Zetterberg (nyval) och Petter Tiger (nyval).

Den nyvalda styrelseledamoten Ann Zetterberg är CFO på Brighter AB (publ) och har tidigare varit styrelseledamot i Endomines AB (publ). Ann Zetterberg är utbildad civilekonom från Stockholms universitet med specialisering inom redovisning. Ann Zetterberg har även över 20 års erfarenhet från bl a finansbranschen såsom CFO, controller och inom private equity.

Den nyvalda styrelseledamoten Petter Tiger är entreprenör och vd för Lantero AB, som utvecklar organisationskulturer genom att strukturera hanteringen av missförhållanden. Petter Tiger är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Petter Tiger har tidigare arbetat med medie- och investerarrelationer, PA och i andra kommunikationsrelaterade roller i såväl stora som små organisationer.

Bolagsstämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Annika Wedin.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att Bolaget ska emitter aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, genomföra strategiskt motiverade förvärv, infria tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget och/eller bredda ägandet i Bolaget.

Beslut om införande av incitamentsprogram
Bolagsstämman beslutade enligt framlagt förslag att införa incitamentsprogram genom i) riktad emission av högst 2.000.000 teckningsoptioner till ett Bolagets dotterbolag Argo AB (”Dotterbolaget”) samt ii) godkännande av erbjudande av / överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet på i huvudsak följande villkor: En teckningsoption berättigar till en B-aktie till ett lösenpris om 3,13 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget vid fullt utnyttjande skulle erhålla 6 260 000 kronor. Teckningsoptionernas löptid är 3 år och föranleder en maximal utspädning 0,82 %. Teckning sker mot betalning av optionspremium baserat på oberoende marknadsvärdering av Optionspartner genom Black & Scholes värderingsmodell.

Deltagare i incitamentsprogrammet är ledande befattningshavare och styrelseledamöter i Bolaget.

Beslut om sakutdelning
Bolagsstämman beslutade enligt framlagt förslag om vinstutdelning genom så kallad sakutdelning av högst 11 157 684 aktier i Nordic Iron Ore AB (”NIO”). Utdelning sker med en (1) NIO-aktie per tjugotvå (22) innehavda aktier i Bolaget. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det totala antalet NIO-aktier som delas ut till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas nedåt till ett helt antal NIO-aktier. Tentativt förväntas cirka 99 % av Bolagets innehav i NIO att delas ut.

På det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Michael Mattsson till ordförande.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 maj 2017 kl 19:45 CET.


Om Copperstone

Copperstone är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar på bas- och ädelmetallprospektering i närheten av det internationellt kända Skelleftefältet. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en beviljad bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha), överklagad och f n hos regeringen. Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) och undersökningstillståndet Såggården nr 1 (199ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.
# 989 Words
Related Articles
More From The Author
PGIM deepens presence in Latin America through [..]
PGIM has entered into a partnership with Banchile Administradora General de Fondos S.A. (“Banchile AGF”), one of the largest [..]
KBC Group: Notification for bondholders and shareholders [..]
Notification for bondholders and shareholders of KBC Group Regulated information - 17 May 2018, after trading hours Please be [..]
LECTRA: World's largest automotive interiors supplier adopts [..]
FOR IMMEDIATE RELEASE World's largest automotive interiors supplier adopts Lectra's agile high-volume fabric-cutting solution [..]
Olvi:SHARE REPURCHASE 17.5.2018
Olvi PlcStock Exchange Release17.5.2018      SHARE REPURCHASE  17.5.2018     In the NASDAQ OMX Helsinki     Trade date 17.5.2018 Bourse [..]
PCI Security Standards Council Publishes Minor Revision [..]
Today the PCI Security Standards Council (PCI SSC) published a minor revision to the PCI Data Security Standard (PCI DSS), [..]
 
More From Business
3,300+ Finance, Business Leaders Join Asian Financial [..]
HONG KONG, Jan 16, 2019 - (ACN Newswire) - More than 3,300 financial policymakers, financial elites and business leaders attended [..]
The Executive Talk: Chememan PCL (SET:CMAN)
BANGKOK, Jan 15, 2019 - (ACN Newswire) - Chememan PCL (SET:CMAN) Chief Executive Officer, Mr. Adisak Lowjun discusses the company's [..]
Sapphire's Subsidiary Awarded EPC Contract of RMB [..]
SINGAPORE, Jan 15, 2019 - (ACN Newswire) - SGX Mainboard-listed Sapphire Corporation Limited ("Sapphire", and together [..]
Hong Kong Investment Promotion chief visits London [..]
HONG KONG, Jan 14, 2019 - (ACN Newswire) - The Director-General of Investment Promotion of the Hong Kong Special Administrative [..]
Wildfire Design & Build Receives 2018 Best [..]
NAPA December 13, 2018 -- Wildfire Design & Build has been selected for the 2018 Best of Napa Award in [..]

Disclaimer: If you have any questions regarding information in this press release please contact the company added in the press release. Please do not contact pr-inside. We will not be able to assist you. PR-inside disclaims the content included in this release.